Ważne informacje

Witam serdecznie!

Mając na uwadze zdrowie dzieci, środowiska rodzinnego oraz personelu szkoły apeluję do Państwa aby przestrzegać najważniejszych zasad związanych z uczestniczeniem Państwa dzieci do szkoły.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci ( dotyczy klas pierwszych) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk.

4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

7. Zawsze w sytuacji, gdy dziecko przejawia objawy infekcji górnych dróg oddechowych, konieczna jest jego izolacja i natychmiastowy kontakt z rodzicami, którzy powinni odebrać dziecko ze szkoły.

8. Rodzic powinien  zawiadomić szkołę/dyrektora szkoły o potwierdzeniu zachorowania na COVID w celu podjęcia przez szkołę stosownych działań.W każdej klasie są środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.
W  ubikacjach znajdują się mydła dezynfekujące i ręczniki jednorazowe. Urządzenia do dezynfekcji rąk są umieszczone przy wszystkich wejściach do szkoły.

Wydzielamy szatnię dla klas I -III

Uczniowie klas I -III wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska. Uczniowie klas starszych wejściem przez szatnię.

Ograniczamy przebywanie uczniów na korytarzach w trakcie przerw do minimum.
Klasom zostały przydzielone stałe sale lekcyjne. W miarę możliwości uczniowie będą je opuszczać tylko na lekcje wf i informatyki.

Od drugiego (lub trzeciego) tygodnia uruchomimy stołówkę szkolną.

Od pierwszego tygodnia będzie działać świetlica szkolna. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy będą mieli uczniowie z rodzin, których obydwoje rodzice pracują.

Apelujemy aby uczniowie nie przebywali na terenie szkoły w czasie gdy nie mają lekcji.

Uczniowie nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa na lekcji. Jednak jeżeli rodzic uzna, że dziecko ma nosić maseczkę lub przyłbicę to może.

Proszę o współpracę w zakresie bezpieczeństwa Państwa dzieci.
Rozmawiajcie z dziećmi na temat bezpieczeństwa, higieny osobistej i dyscypliny w szkole.

Proszę również o informację na piśmie w przypadku gdyby uczniowie mieli uczulenia na preparaty do dezynfekcji lub inne wskazania medyczne.

W załącznikach przesyłam informacje z MEN I GIS
Pozdrawiam
Andrzej Szafraniec