Decyzję o budowie naszej szkoły podjęto w 1958 roku. 22 X 1962r. zabrzmiał pierwszy dzwonek i do dnia dzisiejszego obwieszcza rozpoczęcie zajęć lekcyjnych.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Moniuszki w Orzeszu, mieści się przy ulicy Bukowina 19-21. Placówka jest 6-letnią szkołą podstawową, posiada sztandar oraz własny ceremoniał.
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Orzesze, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny Śląski Kurator Oświaty.
Dyrektorem szkoły jest pani mgr Barbara Grabowska, zastępcą pan mgr Andrzej szafraniec.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły oraz potrzeb środowiska lokalnego, ujętych w Statucie Szkoły.
Nasza szkoła oferuje swoim uczniom: zajęcia lekcyjne z wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycielską,
która ciągle podnosi swoje kwalifikacje, naukę języka angielskiego,
zajęcia sportowe, muzyczne oraz wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Dzięki przyjemnej atmosferze panującej
w naszej placówce, uczniowie chętnie się uczą, a nauczyciele chętnie nauczają.

Można powiedzieć, że "dwójka" jest na szóstkę!

Nasza szkoła jest nowoczesną placówką, która angażuje się w wiele inicjatyw, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności naszego miasta.
W szkole realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: "Uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".
Szkoła bierze udział w gminnych programach wyrównywania szans edukacyjnych e-future.net, w ramach których wprowadza się różnego typu formy aktywności edukacyjnej.
Nasza palcówka, każdego roku włącza się w ogólnopolskie akcje i kampanie, tj.: Szkoła bez Przemocy, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Szkoła z Prawami Dziecka, Prezent pod choinkę,
Misie Ratują Dzieci, Ratujemy i Uczymy Ratować, Góra Grosza, Owoce w Szkole i wiele innych.

Nasza szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej
od godziny 6.30 do 16.00. Jesteśmy jedyną placówką w Orzeszu, która obejmuje uczniów opieką pedagoga, psychologa
i logopedy.
Biblioteka szkolna wyposażona jest w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, z którego może korzystać cała społeczność szkolna.
Jako jedyna szkoła podstawowa na terenie miasta Orzesze, posiadamy klasę o profilu sportowym, której uczniowie zajmują wysokie miejsca
o zasięgu ogólnopolskim. Dużym atutem naszej szkoły jest sąsiedztwo kompleksu sportowego "Orlik", chętnie wykorzystywanego przez naszych uczniów, nie tylko
na lekcjach.

Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, tj.: kółko czytelnicze, plastyczne, matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, historyczne, taneczne, teatralne, regionalne, językowe,
religijne, informatyczne, europejskie, sportowe i inne. Szkoła przykłada dużą wagę do zajęć wyrównawczych i pracy
z uczniem zdolnym. Oprócz wyżej wymienionych zajęć pozalekcyjnych,
w naszej szkole działa szkolny chór "Dzwoneczek", który zdobywa wysokie lokaty w konkursach muzycznych.
Od wielu lat nasi uczniowie mogą wykazać się swoją wiedzą w konkursach matematycznych, tj.: Międzynarodowy Konkurs Matematyczny OXFORD, Kangur i Kangurek,
przeglądach powiatowych i regionalnych, konkursach z wiedzy religijnej, konkursie interdyscyplinarnym i innych.
Od 2004 roku organizujemy "Dzień Rodziny", którego celem jest wspólne podsumowanie pracy uczniów, nauczycieli
i rodziców oraz uhonorowanie ich osiągnięć.
Jest to także okazją do integracji z rodzicami, podzielenia się spostrzeżeniami, wysłuchania propozycji,
a także wspólnej zabawy. Od paru lat imprezie tej towarzyszy Festyn Rodzinny.

Dlaczego nasza "dwójka" jest wyjątkowa?

  • naszym celem jest podnoszenie jakości nauczania
  • nasilamy działania wychowawcze i opiekuńcze
  • rozwijamy bazę dydaktyczną
  • dobrze funkcjonujemy w środowisku lokalnym
  • mamy wspaniałą kadrę nauczycieli
  • najlepszych uczniów
  • fantastyczne pomysły, które chcemy wspólnie realizować
  • chcąc zapewnić uczniom bezpieczeństwo, współpracujemy ze służbami porządkowymi i aktywnie uczestniczymy w środowisku lokalnym