Reforma

Program "DOBRY START"

Dobry Start - plakat

Dobry Start - ulotka

Dobry Start - list MEN

Reforma Oświaty etap II na rok szkolny 2018/2019

 

 1. Przeniesienie dziecka w nowy obwód szkoły dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczają do klasy III oraz  klasy VI szkoły podstawowej.

2. Deklarację  o przeniesieniu dziecka w nowy obwód szkoły należy złożyć najpóźniej do 26 stycznia 2018 roku w sekretariacie szkoły, do której aktualnie uczęszcza uczeń.

3. Druk deklaracji będzie do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły od dnia 11 grudnia 2017 r.

4.Deklaracje o przeniesieniu ucznia w nowy obwód szkolny odbywać się będą według następującej zasady:

a) deklaracje rodziców uczniów, który zamieszkują w przynależnym obwodzie szkolnym – wszystkie deklaracje otrzymują pozytywną akceptację

b) decyzja Dyrektora szkoły o przyjęciu ucznia spoza obwodu danej szkoły tylko w przypadku wolnych miejsc w nowo utworzonym oddziale klasowym (złożona deklaracja nie może powodować konieczności uruchomienia dodatkowego oddziału)

5. Informacja potwierdzająca uruchomienie oddziału klasowego w przekształcanej szkole jest uzależniona od liczby złożonych deklaracji. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do decyzji negatywnej w przypadku małej liczby złożonych deklaracji. Ostateczna informacja dotycząca uruchomienia oddziału zostanie przekazana przez szkołę rodzicom do końca marca 2018 r. po przeprowadzeniu analizy ilościowej.

6. Rekrutacja uczniów do klasy I szkoły podstawowej zostanie przeprowadzona w styczniu 2018 r. - w oparciu o uchwalone obwody szkolne. W przypadku wolnych miejsc w szkołach podstawowych rekrutacja uzupełniająca do klasy I przewidywana jest w sierpniu 2018 r.

7.Wykaz obwodów szkolnych zamieszczony jest na stronach internetowych szkół oraz dostępny jest w sekretariatach placówek.

8.Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbędzie się w styczniu 2018 r. w następujących terminach;

- 02 stycznia – 05 stycznia 2018 r. - potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego

- od 08 stycznia do 26 stycznia 2018 r. – możliwość składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

9. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas I szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej UM, w Gazecie Orzeskiej wydaniu grudniowym oraz facebooku gazety orzeskiej.

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele, Samorządowcy,
 
            w Sejmie RP trwają prace nad uchwaleniem Ustawy Prawo oświatowe i Ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe. Zmiany w prawie oświatowym to reforma edukacji, której potrzebuje polska szkoła. Przygotowywane zmiany w edukacji są odpowiedzią na oczekiwania szerokiego środowiska, które chce szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Kluczowe okazuje się stworzenie spójnej i drożnej struktury organizacji szkół oraz wydłużenie okresu kształcenia i wychowania w jednej szkole, w tej samej grupie rówieśniczej. Przepisy zawarte w obu Ustawach dają szansę na zbudowanie nowego systemu edukacyjnego odpowiadającego na wyzwania współczesności i przyszłości.
Każda zmiana, nawet najlepsza, budzi obawę i rodzi pytania. Reforma oświaty jest trudna, ale ważna i potrzebna. Chcemy dotrzeć z jej założeniami do każdej szkoły, do każdego rodzica. Organizujemy spotkania z rodzicami, uczniami, dyrektorami szkół, nauczycielami i przedstawicielami samorządów w regionach. Chcemy być blisko rodziców, uczniów, nauczycieli. Będziemy odpowiadać na zaproszenia – od rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, którzy chcieliby porozmawiać o swoich obawach, wątpliwościach związanych z planowanymi zmianami w oświacie.
Aby uspokoić obawy i udzielić odpowiedzi na pytania  w 6 delegaturach  kuratorium, a także w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego w Katowicach uruchomiliśmy dla Państwa dyżury telefoniczne. Chcemy służyć Państwu rzetelną informacją, radą i rozwiewać wątpliwości. Zapraszamy do telefonicznych kontaktów z przedstawicielami kuratorium. Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania zamieścimy na stronie internetowej kuratorium oświaty, w zakładce „Reforma”.  Ponadto pracownicy kuratorium będą uczestniczyli w spotkaniach z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami samorządu terytorialnego, na które serdecznie zapraszamy.  Harmonogram tych spotkań znajdziecie Państwo również w zakładce „Reforma”.
Szanowni Państwo, wprowadzane zmiany pozwolą zbudować dobrą szkołę podstawową, dobre liceum ogólnokształcące i branżową szkołę, które umożliwią uczniom przygotowanie do udziału w dynamicznym rynku pracy lub kontynuowania edukacji, zdawania matury, a potem realizacji marzeń na wybranych kierunkach studiów.         
 
W ramach dyżurów w poszczególnych delegaturach kuratorium do Państwa dyspozycji uruchomiliśmy numery telefonów:
 
Bytom  tel. 32/388 00 70
Bielsko-Biała   tel. 33/812 26 45
Częstochowa  tel. 34/378 23 34, 34/324 33 62
Gliwice tel. 32/231 29 41
Rybnik tel. 32/422 38 02
Sosnowiec  tel. 32/265 51 30
Katowice tel. 32/606 30 40, 32/606 30 41
   
 
Będziemy odpowiadać na Państwa pytania:
we wtorki w godz. od 15:30 - 17:00
w środy w godz. od 12:00 - 15:30
 
                                                                                                          Urszula Bauer
                                                                                                     Śląski Kurator Oświaty
 

Linki do informacji o reformie:

http://www.kuratorrium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=1014&news=7073

 

http://reformaedukacji.men.gov.pl/